Gerbiamieji,

Primename, kad aktyvių buvusių Lietuvos parlamentarų dėka Klubas buvo įkurtas 2012 m. kovo mėn. 30 d. Tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis, pelno nesiekiantis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Klubas VĮ „Registrų centras“ įregistruotas 2012 m. balandžio mėn. 20 d. Klubo  buveinės  adresas Gynėjų g. 8-503, LT - 01109 Vilnius; kodas 302767558; sąsk.Nr. LT61 7044 0600 0782 3214 AB SEB banke.

Papildomą informaciją galima gauti telefonais   +370624 12622 ; +370650 57057,  el. paštu  ekspar@gmail.com  ar internete adresu:  www.lepk.lt.

Lietuvos eksparlamentarų klubo prezidentas  Henrikas Žukauskas
Lietuvos eksparlamentarų klubo atsakingasis sekretorius  Algirdas Makauskas

                                                                                   
  

 

 

LEK atstovų susitikimas su LRS Pirmininke

 

2021 m. balandžio mėn. 21 d. asociacijos Lietuvos eksparlamentarų klubas atstovai prezidentas Henrikas Žukauskas, viceprezidentė Jadvyga Zinkevičiūtė bei klubo atsakingasis sekretorius Algirdas Makauskas susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte–Nielsen. Susitikime buvo pasikeista nuomonėmis aktualiais asociacijos gyvenimo klausimais, buvo apžvelgta politinė, socialinė, ekonominė bei kultūrinė Lietuvos padėtis. Buvo aptarti bendradarbiavimo tarp LRS ir LEK būdai.

 

 

LEK atstovų susitikimas su LRS Pirmininku

 

2017 m. sausio mėn. 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje įvyko LRS Pirmininko Viktoro Pranskiečio ir asociacijos Lietuvos eksparlamentarų klubas (LEK) atstovų susitikimas. Į susitikimą atvyko 55 buvę Lietuvos parlamentarai. Dvi su puse valandos trukusiame renginyje buvo išklausyti LRS Pirmininko Viktoro Pranskiečio bei 14 buvusių LR parlamentarų pasisakymai. Juose buvo apžvelgta politinė, ekonominė, socialinė, kultūrinė bei edukacinė padėtis Lietuvoje. Susitikimo dalyviai pabrėžė bendradarbiavimo tarp LRS ir LEK būtinumą bei aptarė šio bendradarbiavimo formas. Susitikimą vainikavo LRS ir LEK Bendradarbiavimo deklaracijos pasirašymas.

 

LR Seimas, 2017 01 20 


 

 

Lietuvos eksparlamentarų klubo (LEK) delegacija dalyvavo

FP-AP 2015 m. renginiuose Paryžiuje 

2015 m. kovo mėn. 20 d. Lietuvos eksparlamentarų klubo (LEK) atstovai dalyvavo Europos buvusių parlamentarų asociacijos (FP-AP) Biuro posėdyje bei Generalinėje asamblėjoje Paryžiuje. Į Prancūzijos sostinę susirinko 18 Europos šalių atstovai. Renginių metu Lietuvos eksparlamentarų klubo atsakingasis sekretorius Algirdas Makauskas pateikė klubo veiklos apžvalgą bei pristatė LEK veiklos perspektyvas. Generalinės asamblėjos metu buvo vienbalsiai patvirtintas LEK nario statusas Europos eksparlamentarų asociacijoje.

FP-AP prezidentas M. Luis Nandin de Carvalho padėkojo Lietuvos delegacijai už dalyvavimą renginiuose ir savo veiklos pristatymą bei pasidžiaugė FP-AP gerų ryšių perspektyva su Lietuvos eksparlamentarų klubu.  Lietuvos klubo atstovai buvo pakviesti į sekančius FP-AP renginius, kurie vyks š. m. birželio mėn. Madeiroje bei š. m. spalio mėn. Vienoje.

Nuoširdus Lietuvos eksparlamentarų klubo (LEK) atstovų priėmimas bei įvertinimas parodė klubo veiklos reikalingumą bei svarbą, suteikė postūmį tolimesnei veiklai tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje.

Europos eksparlamentarų asociacija įkurta 1994 metais, siekiant suvienyti buvusius Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų narius tolimesnei veiklai. Šiuo metu FP-AP jungia 22 narius. Daugiau kaip du dešimtmečius gyvuojanti asociacija aktyviai dalyvauja politinėje bei visuomeninėje veikloje, bendradarbiauja tarpusavyje bei puoselėja glaudesnius tarptautinius ryšius.

Paryžius, 2015 03 20                

 

LIETUVOS EKSPARLAMENTARŲ KLUBO
NARYSTĖS PRAŠYMAS / ANKETA IR NARIO MOKESTIS

Prašymą/anketą galite atsisiųsti, paspaudę šią nuorodą.

LEK Prezidiumo patvirtintą 60 Eur metinį nario mokestį galite pervesti į Klubo sąskaitą   Nr. LT61 7044 0600 0782 3214 AB SEB banke.

Lietuvos eksparlamentarų klubas dėkoja visiems Klubo nariams ir jo rėmėjams, norintiems finansiškai paremti Klubą ir skirti jam 2% gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų pervestos lėšos bus naudojamos Klubo įstatuose apibrėžtai veiklai vystyti.

 

LIETUVOS EKSPARLAMENTARŲ KLUBO PREZIDIUMAS

 

1.      Henrikas Žukauskas.
2.      Dalia Kutraitė – Giedraitienė.
3.      Gediminas Dalinkevičius.
4.      Jadvyga Zinkevičiūtė.
5.      Vytas Navickas.
6.      Vytautas Čepas.
7.      Česlovas Juršėnas.
8.      Mečislovas Zasčiurinskas.
 

LIETUVOS EKSPARLAMENTARŲ KLUBO TARYBA

 

1.      Henrikas Žukauskas.
2.      Dalia Kutraitė – Giedraitienė.
3.      Gediminas Dalinkevičius.
4.      Jadvyga Zinkevičiūtė.
5.      Vytas Navickas.
6.      Vytautas Čepas.
7.      Česlovas Juršėnas.
8.      Mečislovas Zasčiurinskas.
9.      Jonas Jurkus.
10.    Rolandas Zuoza.
11.    Kęstutis Vaitukaitis.
12.    Vytautas Juškus.
13.    Mindaugas Briedis.
14.    Andrius Baranauskas.
15.    Sigita Burbienė.
16.    Eimundas Savickas.
17.    Vladimir Orechov.
18.    Pranas Vilkas.
19.    Povilas Jakučionis.
20.    Algimantas Matulevičius.
21.    Manfredas Žymantas.
22.    Visvaldas Nekrašas.
23.    Aldona Balsienė.
24.    Romas Venslovas.
25.    Alvydas Baležentis.
26.    Vasilij Fiodorov.
27.    Aldona Staponkienė.
 

 LEK KOMITETAI

 

1.      Aplinkos apsaugos komitetas                                           
2.      Audito komitetas                                                 
3.      Biudžeto ir finansų komitetas                              
4.      Ekonomikos komitetas                                                     
5.      Europos reikalų komitetas                                    
6.      Kaimo reikalų komitetas                                      
7.      Kultūros komitetas                                               
8.      Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas                                -
9.      Socialinių reikalų ir darbo komitetas                                
10.    Sveikatos reikalų komitetas                                             
11.    Švietimo ir mokslo komitetas                                           
12.    Teisės ir teisėtvarkos komitetas                            
13.    Užsienio reikalų komitetas                                               
14.    Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas                 
15.    Žmogaus teisių komitetas


LIETUVOS EKSPARLAMENTARŲ KLUBO
ĮSTATAI

                                                                                                                                                                            

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos eksparlamentarų klubas (toliau tekste – Klubas) yra savarankiškas ir nepriklausomas nuo Valstybės ir savivaldybių institucijų ir pareigūnų, politinių partijų ir politinių organizacijų, kitų organizacijų ir asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra draudžiama įtakoti klubo veiklą ir  jo vidaus reikalus, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis, pelno nesiekiantis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jungiantis buvusius Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatus bei buvusius Lietuvos Respublikos Seimo narius (toliau tekste – eksparlamentarus).

Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, šiais įstatais.

1.2. Klubas yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Jis turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą.

1.3. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Pagal savo prievoles Klubas atsako visu turtu ir neatsako už jo narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.4. Klubas turi teisę gauti paramą įstatymais nustatyta tvarka.

1.5. Klubas turi savo atributiką ir antspaudą, kuriame įrašytas jo pavadinimas “LIETUVOS EKSPARLAMENTARŲ  KLUBAS” bei pirmų raidžių abreviatūra “LEK”.

1.6. Klubo buveinės adresas – Gynėjų g. 8, LT-01109, Vilnius.

1.7. Klubo veiklos laikotarpis neribotas.

1.8. Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. KLUBO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Klubas įsteigtas siekiant sudaryti galimybę jo nariams, eksparlamentarams, savo kompetencija bei patirtimi prisidėti prie parlamentinės demokratijos, tautiškumo, patriotizmo, identiteto, suvereniteto bei valstybingumo tradicijų stiprinimo, puoselėjant kultūrą, dvasingumą, žmogų, šeimą, tarpusavio ryšių plėtojimo ir stiprinimo, visuomenės informavimo apie įstatymų leidybą bei parlamentinę veiklą.

2.2. Tikslams įgyvendinti Klubas pasirengęs rengti eksparlamentarų suvažiavimus, susitikimus, konferencijas ir diskusijas, dalytis  su savo nariais  bei visuomene aktualia informacija, atstovauti buvusių parlamentarų interesams valdžios institucijose, rūpintis socialinėmis ir ekonominėmis narių gyvenimo sąlygomis, plėtoti ryšius su visuomene ir būti naudingiems jai.

2.3. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas vykdo šias funkcijas:

2.3.1. nepriklausomai nuo partiškumo ar politinių pažiūrų , vadovaujantis geranoriškumo, viešumo ir tarpusavio supratimo bei pagarbos principais koordinuoja, atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis visais visuomenine, ūkine, komercine, socialine veikla susijusiais klausimais;

2.3.2. derina savo narių veiklą, formuojant bendrą jų veiklos, išdėstytos Klubo tiksluose, bendradarbiavimo strategiją, atstovauja juos Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su Klubo narių veikla;

2.3.3. teikia pasiūlymus, rezoliucijas ar išvadas  Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms visuomenei aktualiais klausimais, dalijasi  patirtimi ir kompetencija stiprinant parlamentinę demokratiją ir su tuo susietų teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

2.3.4. teikia konsultacijas ir paslaugas visais parlamentinio demokratiškumo vystymo, politinio gyvenimo, ekonomikos, verslo plėtros palaikymo ir skatinimo klausimais, o taip pat informuoja visuomenę apie Klubo narių veiklą, jų teikiamas paslaugas ir kita;

2.3.5. vysto ir skatina Klubo narių profesinius gebėjimus, kompetenciją ir patirtį visuomenės labui, atstovauja Klubo nariams konferencijose, susitikimuose, kituose renginiuose, kurie yra susiję su eksparlamentarų Klubo veikla;

2.3.6. atstovauja ir gina savo narių teises ir interesus darbo ir socialinėje sferoje;

2.3.7. rengia seminarus, ruošia informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, katalogus, kitus leidinius Klubo ir jos narių veiklos klausimais;

2.3.8. renka, kaupia ir platina informaciją apie I Respublikos Steigiamojo Seimo (1920-1922), I Seimo (1922-1923), II Seimo (1923-1926), III Seimo (1926-1927), IV Seimo (1936-1940) ir II Respublikos Seimų  eksparlamentarus ir jų gyvenimą bei veiklą;

2.3.9. renka, kaupia ir teikia Klubo nariams informaciją apie analogiškų klubų, struktūrų veiklą, jų darbo sąlygas, tvarką bei veiklos specifiką;  

2.3.10. palaiko ryšius su spauda, radijo stotimis, televizijomis, kitomis informacijos skleidimo priemonėmis Klubo veiklai ir tikslams atspindėti;

2.3.11. formuoja palankią visuomeninę nuomonę apie Klubo ir jo narių veiklą.

3. KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klubas gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jo veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui, Asociacijų įstatymui, šiems įstatams, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus kituose teisės aktuose:

3.1.1. turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.2. valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.4. steigti juridinius asmenis ar tapti kitų juridiniu asmenų dalyviu (išskyrus juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota);

3.1.5. steigti visuomenės informavimo priemones;

3.1.6. jungtis su kitomis asociacijomis (konfederacijomis)  į sąjungas ir išstoti iš jų, stoti į tarptautines organizacijas;

3.1.7. Prezidiumo sprendimu steigti filialus ir atstovybes, kurie yra Klubo padaliniai, turintys atskiras buveines. Filialas ar atstovybė nėra juridinis asmuo ir naudojasi Klubo, kaip juridinio asmens, vardu. Filialai bei atstovybės veikia pagal savo nuostatus. Filialai bei atstovybės registruojami, perregistruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.8. steigti fondus, gauti paramą, teikti paramą bei labdarą;

3.1.9. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus, uždavinius, nuveiktus darbus;

3.1.10. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

3.2. Klubas turi teisę vykdyti ūkinę komercinę ir švietėjišką veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams ir reikalinga jos veiklos užtikrinimui.

3.3. Klubas savo veikloje vadovaujasi nešališkumo principu savo narių atžvilgiu. 

3.4. Klubas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Klubo nariais gali būti tik Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) ir visų Seimo kadencijų buvę Seimo nariai, kurie šiuo metu nėra išrinkti į Lietuvos Respublikos Seimą. Klubo narys, išrinktas į LR Seimą, turi laikinai sustabdyti savo narystę Klube ir ją atnaujinti kadencijai pasibaigus ar jai nutrūkus.

4.2. Klubo nariai savo politinėje, ūkinėje, ekonominėje ir kitose veiklose yra pilnai savarankiški. Visi Klubo nariai turi lygias teises, kurias realizuoja šių įstatų nustatyta tvarka.

4.3. Visi Klubo nariai privalo laikytis Klubo įstatų bei jo valdymo organų sprendimų.

4.4 Asmuo, veikęs ir (ar) veikiantis prieš Klubo interesus, turėjęs ir (ar) turintis priešiškų Klubo tikslams interesų, gali būti nepriimtas į Klubą arba pašalintas iš jo.

4.5. Klubo narys turi teisę:

4.5.1. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

4.5.2. naudotis Klubo sukaupta informacija;

4.5.3. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

4.5.4. dalyvauti Suvažiavime, kuriame Klubo narys gali būti išrinktas į Klubo valdymo bei kitus kolegialius organus;

4.5.5. bet kada išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.5.6. dalyvauti ruošiant ir vykdant Klubo programas, projektus ir renginius;

4.5.7. siūlyti Klubo vadovybei ar nariams aktualių problemų sprendimo projektus;

4.5.8. kitas  įstatymuose ar kituose norminiuose aktuose nustatytas teises.

4.6. Jeigu nario teisės ar interesai Klube yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos įstatymų nustatyta tvarka.

4.7. Kiekvienas Klubo narys privalo:

4.7.1. laikytis Klubo įstatų;

4.7.2. laiku mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį;

4.7.3. laikytis Klubo prisiimtų įsipareigojimų, būti aktyviu ir  iniciatyviu nariu;

4.7.4. laikytis Suvažiavimo, Prezidiumo ir kitų kolegialių organų priimtų nutarimų;

4.7.5. vykdyti kitas teisės aktuose ar įstatuose nustatytas pareigas.

5. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO AR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Visi užsiregistravę ir dalyvaujantys steigiamojo Suvažiavimo darbe delegatai tampa Klubo nariais jeigu jie nepareiškia atskiros savo nuomonės dėl narystės.

5.2. Eksparlamentaras, norintis tapti Klubo nariu, Klubo atsakingajam sekretoriui pateikia šiuos dokumentus:

5.2.1. nustatytos formos prašymą, nurodydamas savo duomenis, kokiais metais buvo išrinktas Seimo nariu, kadencijų skaičių,  patvirtinimą, kad yra susipažinęs su Klubo įstatais bei prisiimdamas įsipareigojimus juos vykdyti.

5.2.2. nustatytos formos anketą;

5.3. Eksparlamentaras, pateikęs prašymą ir gavęs informaciją, kad prašymas gautas, sumokėjęs nario mokestį už einamuosius metus, tampa Klubo nariu ir yra įrašomas į Klubo narių sąrašą.

5.4. Klubo narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru Prezidiumo sprendimu (-ais).

5.5. Klubo narys gali išstoti iš Klubo, pateikęs raštišką pareiškimą Klubo atsakingąjam sekretoriui.

5.6. Klubas Prezidento teikimu ir Prezidiumo sprendimu turi teisę pašalinti narį, jeigu:

5.6.1. nario veikla neatitinka Klubo tikslų ir uždavinių;

5.6.2. jei narys nevykdo Klubo prisiimtų įsipareigojimų;

5.6.3. jei narys nustatytais terminais nesumoka nario mokesčio;

5.6.4. jei narys nesilaiko Klubo kolegialių organų priimtų sprendimų.

5.7. Narys pašalinamas iš Klubo ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešus jam apie pašalinimo galimybę bei motyvus.

6. KLUBO STRUKTŪRA

6.1. Klubo organai yra:

6.1.1. Suvažiavimas – aukščiausias Klubo organas;

6.1.2. Taryba  – kolegialus  organas;

6.1.3. Prezidiumas - kolegialus valdymo organas;

6.1.4. Klubo Prezidentas - vienasmenis valdymo organas;

6.1.5. Revizijos komisija – kolegialus kontrolės organas.

7. KLUBO SUVAŽIAVIMAS

7.1. Suvažiavimo, turinčio visuotinio susirinkimo teises, kompetencijai priklauso:

7.1.1. keisti, papildyti ir tvirtinti Klubo įstatus;

7.1.2. rinkti ir atšaukti Klubo Prezidentą, 5 Prezidiumo narius, 20 Tarybos narių ir 5 Revizijos komisijos narius;

7.1.3. priimti sprendimus dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.1.4. nustatyti Klubo pagrindinius tikslus ir uždavinius;

7.1.5. analizuoti, svarstyti, apibendrinti ir įvertinti Lietuvos ekonominę, socialinę, politinę raidą per pastarųjų metų laikotarpį ir perspektyvas ateičiai;

7.1.6. priimti rezoliucijas, deklaracijas, rekomendacijas ir kitus dokumentus;

7.1.7. spręsti kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus arba deleguoti Tarybai kai kurių klausimų sprendimą ir tvirtinimą.

7.2. Suvažiavimas šaukiamas kas dveji metai.

7.3. Suvažiavime delegatas turi tik vieną balsą. Delegatai yra visi Klubo nariai.

7.4. Neeilinis Suvažiavimas turi būti sušauktas per 1 mėnesį, jei to reikalauja ne mažiau kaip vienas trečdalis Klubo narių arba Prezidiumas.

7.5. Neeilinio Suvažiavimo sušaukimo iniciatoriai pateikia Klubo Prezidentui paraišką, kurioje nurodomos Suvažiavimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas.

7.6. Apie šaukiamą Suvažiavimą Prezidentas privalo Klubo nariams paskelbti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų registruotu laišku ar faksu arba elektroniniu paštu. Jeigu šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, Klubo nariai apie tai tokia pačia tvarka turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki jo.

7.7. Pranešime dėl Suvažiavimo sušaukimo turi būti nurodyta:

7.7.1. Klubo pavadinimas ir buveinės adresas;

7.7.2. Suvažiavimo data ir vieta;

7.7.3. Suvažiavimo darbotvarkės projektas.
7.8. Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki Suvažiavimo pradžios, Klubo  nariams turi būti sudaryta galimybė elektroniniu būdu, Klubo tinklapyje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Suvažiavimo darbotvarke.

7.9. Pakartotiniame Suvažiavime galioja tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkė.

7.10. Suvažiavime dalyvaujantys delegatai registruojami pasirašytinai registracijos sąraše, kurį pasirašo Suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius. Sąraše nurodoma Klubo nario  vardas ir pavardė, miestas ar kaimas, telefonų numeriai bei el.pašto adresai.

7.11. Steigiamąjį Klubo suvažiavimą pradeda iniciatyvinės grupės pavedimu deleguotas eksparlamentaras ir pirmininkauja iki Suvažiavimo pirmininko išrinkimo momento.

7.12. Suvažiavimo darbą pradeda Klubo Prezidentas ar jo įgaliotas Prezidiumo narys ir pirmininkauja iki Suvažiavimo pirmininko išrinkimo.

7.13. Suvažiavimo protokolą pasirašo jam pirmininkaujantis ir  posėdžio sekretorius.

7.14. Suvažiavimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Klubo  delegatų. Suvažiavime nutarimams, išskyrus šių įstatų 7.1.3 punkte nurodytu klausimu, laikomas priimtu, kai už jį gauta dauguma Suvažiavime dalyvavusių narių balsų. Šių įstatų 7.1.3 punkte nurodytam Suvažiavimo nutarimui priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų.

7.15. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas, kuris gali priimti nutarimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek delegatų jame dalyvauja.

7.16. Balsavimai Suvažiavime yra atviri, jei nėra nuspręsta kitaip.

7.17. Suvažiavimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais jeigu:

7.17.1. klausimas, dėl kurio priimtas nutarimas, įstatų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į Suvažiavimo darbotvarkę ir delegatai darbotvarkės nepapildė balsuodami;

7.17.2. buvo pažeista Suvažiavimo sušaukimo tvarka arba darbotvarkės priėmimo tvarka, nustatyta šiais įstatais;

7.17.3. nutarimas prieštarauja Klubo įstatams, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymui ar kitiems teisės aktams;

7.17.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

7.18. Suvažiavimo nutarimai gali būti apskųsti teismui įstatymais nustatytais terminais.

8. TARYBA

8.1. Tarp Suvažiavimų kiekvienais metais turi būti sušaukta Taryba. Taryba – tai dalį visuotinio narių susirinkimo (Suvažiavimo) deleguotų teisių turintis kolegialus organas. Tarybos veiklai vadovauja Klubo Prezidentas arba jo paskirtas pavaduotojas.

8.2. Tarybą sudaro 31 narys, 20 kandidatūrų iš kurių siūlo ir renka Suvažiavimo delegatai Suvažiavimo metu. Klubo Prezidiumo nariai yra Tarybos nariai.

8.3. Tarybą Klubo Prezidento siūlymu šaukia ir ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų jo darbotvarkę skelbia Prezidiumas. Prezidento siūlymu ir Prezidiumo nutarimu gali būti šaukiama neeilinė Taryba.

8.4. Taryba savo kompetencijos ribose:

8.4.1. tvirtina Klubo metinę finansinės veiklos ataskaitą;

8.4.2. tvirtina Revizijos komisijos aktą – Klubo metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;

8.4.3. tvirtina Klubo metinę veiklos ataskaitą.

8.5. Taryba yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių, o priimti nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių. Visi Tarybos nariai turi lygias teises. Tarybos nariai laikomi taip pat dalyvaujančiais posėdyje, jei iš anksto skelbtos posėdžio darbotvarkės klausimais balsuoja el. paštu ar raštu.

8.6. Taryboje be balso teisės gali dalyvauti komitetų pirmininkai, jei jie nėra Tarybos nariai, svečiai, specialistai.

8.7. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Klubo Prezidentas arba jo pavedimu vienas iš pavaduotojų.

8.8. Tarybos  nariai posėdžiui yra registruojami pasirašytinai registracijos sąraše, kurį pasirašo pirmininkaujantis Tarybos  posėdžiui ir posėdžio sekretorius.

8.9. Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio darbotvarkė, priimti nutarimai, balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo pirmininkaujantis posėdžiui ir posėdžio sekretorius.

8.10. Jeigu Tarybos posėdyje nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų turi būti sušaukiamas pakartotinas Tarybos posėdis, kuris gali priimti nutarimus neįvykusios Tarybos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek narių joje dalyvauja.

9. PREZIDIUMAS

9.1. Prezidiumas yra kolegialus Klubo valdymo organas.

9.2. Prezidiumą sudaro 11 narių : Klubo Prezidentas, 5 jo pavaduotojai  ir 5 atskirus Lietuvos regionus atstovaujantys suvažiavime pasiūlyti ir patvirtinti  Klubo nariai.

9.3. Prezidiumas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jį šaukia ir ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas jo darbotvarkę skelbia Klubo Prezidentas.

9.4. Prezidiumas:

9.4.1. Klubo Prezidento teikimu, Prezidento kadencijos laikotarpiui, tvirtina ir atšaukia 5 Klubo Prezidento pavaduotojus;

9.4.2. tvirtina atsakingajį sekretorių, kuris gali būti ir ne Klubo narys, bei jį atšaukia;

9.4.3. nustato komitetų skaičių, steigia juos ir tvirtina komitetų pirmininkus;

9.4.4. priima sprendimus dėl Klubo struktūrinių padalinių (filialų) ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia filialų valdymo organų narius bei atstovybių atstovus;

9.4.5. priima sprendimus dėl Klubo narių, kurie kreipėsi į Klubą, materialinės būklės gerinimo ar kitų klausimų sprendimo;

9.4.6. priima sprendimus dėl Klubo įsteigtų nominacijų bei apdovanojimų skyrimo;

9.4.7. priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, hipotekos klausimais, nepažeidžiant įstatymų  ir numatytų Klubo veiklos apribojimų;

9.4.8. priima ir šalina Klubo  narius, sprendžia ginčytinus klausimus dėl narystės Klube;

9.4.9. svarsto Prezidiumo narių, Klubo narių keliamus klausimus;

9.4.10. įgyvendina Suvažiavimo, Tarybos ir kitų Klubo organų sprendimus;

9.4.11. priima sprendimą keisti Klubo buveinę;

9.4.12. sprendžia kitus Klubo veikloje kylančius klausimus.

9.5. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Prezidiumo narių, o priimti nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Prezidiumo narių, dalyvaujančių posėdyje. Visi Prezidiumo nariai turi lygias teises. Prezidiumo nariai laikomi taip pat dalyvaujančiais posėdyje, jei iš anksto skelbtos posėdžio darbotvarkės klausimais balsuoja el. paštu ar raštu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Klubo Prezidento balsas. Nutarimams dėl pavaduotojų atšaukimo, atsakingojo sekretoriaus atšaukimo, komitetų pirmininkų atšaukimo, filialų valdymo organų narių bei atstovybių vadovų atšaukimo reikalinga ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų.

9.6. Prezidiumo posėdžiams pirmininkauja Klubo Prezidentas arba jo pavedimu vienas iš pavaduotojų.

9.7. Prezidiumo posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokole nurodoma dalyvaujantys asmenys, posėdžio darbotvarkė, priimti nutarimai, balsavimo rezultatai. Protokolą pasirašo pirmininkaujantis posėdžiui ir posėdžio sekretorius.

9.8. Prezidiumo posėdžiai yra atviri visiems Klubo nariams.

10. KLUBO PREZIDENTAS

10.1. Klubo Prezidentu gali būti tik Klubo narys – eksparlamentaras. Klubo Prezidentas renkamas Suvažiavime iš Klubo narių iškeltų kandidatų. Jei kandidatų yra daugiau kaip 2 ir pirmame balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų, tada skelbiamas antras balsavimo turas, kuriame Prezidentas renkamas iš 2 kandidatų, kurie pirmame ture surinko daugiausiai balsų.

10.2. Prezidentas renkamas atviru balsavimu 2 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.

10.3. Prezidentas:

10.3.1. atstovauja Klubą valstybinėse, valdžios ir tarptautinėse organizacijose bei kitur;

10.3.2. vadovauja Klubui bei Klubo Prezidiumo veiklai;

10.3.3. vadovauja Tarybos veiklai, jei nėra tai veiklai paskirto pavaduotojo;

10.3.4. Prezidiumui pavedus tvirtina Klubo metinį darbo planą;

10.3.5. siūlo Prezidiumui sudaryti komitetus, nuolatines komisijas, tvirtinti jų vadovus;

10.3.6. siūlo Prezidiumui tvirtinti Prezidento pavaduotojus ir atsakingajį sekretorių;

10.3.7. įgaliojus Prezidiumui pasirašo bei nutraukia darbo sutartį su Prezidiumo patvirtintu atsakinguoju sekretoriumi;

10.3.8. turi teisę deleguoti dalį savo įgaliojimų pavaduotojams, Prezidiumo nariams.

10.4. Prezidentui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti jam pavestų funkcijų, Prezidento įgaliojimai Prezidiumo nutarimu, iki bus sušauktas Suvažiavimas, pavedami vienam iš pavaduotojų.

11. ATSAKINGASIS SEKRETORIUS

11.1. Atsakingasis sekretorius yra Klubo administracijos vadovas.

11.2. Atsakingąjį sekretorių skiria ir atleidžia Prezidiumas Prezidento teikimu.

11.3. Atsakingasis sekretorius:

11.3.1. Pasibaigus kalendoriniams metams, per pusmetį rengia Klubo veiklos ataskaitą už praeitus metus, kurią teikia Tarybai ir Prezidentui;

11.3.2. organizuoja Suvažiavimo, Tarybos, Prezidiumo bei kitų Klubo organų nutarimų, sprendimų, rekomendacijų ir kitų pavedimų įgyvendinimą;

11.3.3. Prezidiumui pritarus Klubo vardu sudaro sandorius bei atstovauja Klubą įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose institucijose;

11.3.4. Prezidiumui pritarus priima ir atleidžia Klubo samdomus darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus;

11.3.5. Prezidiumui pritarus sudaro bendradarbiavimo sutartis su darbdavių, socialinių partnerių ir kitomis organizacijomis;

11.3.6. Teikia Prezidiumui informaciją, kaip Klubo nariai laikosi  prisiimtų įsipareigojimų;

11.3.7. Prezidiumui pritarus atstovauja Klubą visose valstybinėse, visuomeninėse, tarptautinėse ir kitose organizacijose Klubo veiklos klausimais;

11.3.8. savo kompetencijos ribose teikia konsultacijas Klubo nariams, teikia informaciją apie kitų šalių analogiškų klubų ir jos narių veiklą;

11.3.9. platina informaciją apie Klubo veiklą, propaguoja jos tikslus ir uždavinius.

11.4. Atsakingojo sekretorius sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. KOMITETAI

12.1. Komitetas yra darbinis Klubo organas, kuris svarsto jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse einamuosius klausimus, analizuoja, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus Seimo, Vyriausybės, atskirų ministerijų ar institucijų rengiamiems norminių aktų projektams;

12.2. Komitetų kiekis Klube neribojamas ir gali atitikti LR Seimo komitetų bei nuolatinių komisijų paskirtį ir skaičių.

12.3. Komitetai steigiami Prezidiumo nutarimu. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina Prezidiumas. Komiteto sudėtį formuoja ir Prezidiumui teikia jo pirmininkas.

12.4. Komiteto posėdžiai šaukiami pirmininko iniciatyva. Apie komiteto posėdžio datą bei jo darbotvarkę pranešama komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

12.5. Komitetai savo kompetencijos ribose:

12.5.1. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamiems norminių aktų projektams, dalyvauja darbo grupių veikloje;

12.5.2. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamoms ar jau parengtoms programoms, koncepcijoms, ataskaitoms bei jų įgyvendinimo planams;

12.5.3. analizuoja, svarsto, vertina ir teikia pastabas, pasiūlymus bei nepriklausomas išvadas pagal Seimo pirmininko, pavaduotojų, komiteto pirmininkų ar Vyriausybės institucijų pateiktas paraiškas.
12.6. Komiteto darbas organizuojamas pagal Prezidiumo patvirtintą reglamentą.

12.7. Komiteto posėdžio sprendimai priimami dauguma posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų.

12.8. Komiteto posėdžiui vadovauja jo pirmininkas arba jo įgaliotas komiteto narys.

12.9. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo pirmininkaujantis posėdžiui ir posėdžio sekretorius.

12.10. Komiteto posėdžiai yra atviri visiems Klubo nariams.

12.11. Komiteto veiklos laikotarpis neribojamas.

13. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

13.1. Klubo finansinę veiklą tikrina Revizijos komisija, kurią renka Suvažiavimas. Į revizijos komisiją renkami 5  nariai. Revizijos komisijos nariais gali būti asmenys, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Revizijos komisijos nariai negali būti Klubo Prezidiumo nariai. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos reglamentas.

13.2. Revizijos komisija privalo:

13.2.1. tikrinti Klubo metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

13.2.2. Suvažiavimo, Tarybos ar ne mažiau kaip vieno dešimtadalio Klubo narių pavedimu atlikti Klubo finansinius buhalterinius patikrinimus;

13.2.3. artimiausiame Prezidiumo posėdyje, o taip pat Suvažiavime ar Taryboje pranešti apie patikrinimo rezultatus ir nustatytus pažeidimus;

13.2.4. Prezidiumo posėdyje raštu pateikti Revizijos komisijos aktą - Klubo metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;

13.3. Klubo Prezidiumas, Prezidentas ir atsakingasis sekretorius privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus, kad Revizijos komisija galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas.

14. TURTAS, PAJAMŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

14.1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti jos veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio straipsnio antroje dalyje nustatytų šaltinių lėšų.

14.2. Klubo pajamų šaltiniai yra:

14.2.1. narių mokesčiai bei tiksliniai įnašai;

14.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

14.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

14.2.4. užsienio fizinių ir juridinių asmenų bei tarptautinių organizacijų perduotos lėšos ir turtas;

14.2.5. palikimai, pagal testamentą tenkantys Klubui;

14.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, dividendai;

14.2.7. pajamas, gautos už parduotą turtą bei teikiamas paslaugas;

14.2.8. lėšos, gautos kaip labdara ar  parama;

14.2.9. Klubo pajamos, gautos iš komercinės ūkinės veiklos;

14.2.10. kitos teisėtai gautos lėšos.

14.3. Klubo lėšos ir pajamos naudojamos įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Klubo samdomų darbuotojų, kitų kolegialių organų bei struktūrinių padalinių personalui išlaikyti bei jų veiklai organizuoti.

15. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Klubo įstatai gali būti pakeisti Suvažiavimo sprendimu, priimtu dauguma Suvažiavime dalyvaujančių Suvažiavimo delegatų balsų. Pakeistus Klubo įstatus pasirašo Klubo Prezidentas.

15.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Klubas Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą.

16.  KLUBO  FILIALŲ   IR  ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

16.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybėse. Klubo filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Klubas atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

16.2. Nutarimą dėl Klubo filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Prezidiumas. Klubo filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Prezidiumas, kuris taip pat skiria ir atšaukia filialų valdymo organų narius bei atstovybių vadovus, priima kitus sprendimus dėl filialų ir atstovybių veiklos.

17. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMO KLUBO NARIAMS TVARKA

17.1. Suvažiavimo ir kitų Klubo valdymo bei kolegialių organų priimti sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Klubo narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo. Už sprendimų, pranešimų išsiuntimą atsako atsakingasis sekretorius, o Klubo likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami laišku ar faksu arba elektroniniu paštu.

17.2. Jeigu Klubo narys keičia savo adresą, fakso numerį ar elektroninio pašto adresą, jis privalo apie tai pranešti atsakingąjam sekretoriui. To nepadarius, senaisiais adresais išsiustas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas tinkamai įteiktu.

18. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

18.1. Pranešimai apie šaukiamus Suvažiavimus, Tarybos posėdžius siunčiami nariams paskutiniu žinomu nario adresu paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

18.2. Pranešimai apie Klubo reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, tai pat visi kiti skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktais nurodytais terminais periodinėje spaudoje (dienraštyje „Lietuvos žinios“) ir, jei būtina, suinteresuoti asmenys informuojami raštu – laiškais. Už pranešimų paskelbimą spaudoje atsakingas Klubo atsakingasis sekretorius.

 

Lietuvos eksparlamentarų klubo prezidentas  Henrikas Žukauskas


Į viršų

 

smart foreash